රොෂාන් - කුශ්ලානි දෙවැනි ගමන

Monday, 11 August 2014 14:33

පසුගියදා යුග දිවියට එළඹී රොෂාන් රණවන හා කුශ්ලානි ගේ දෙවැනි ගමනේ ජායාරූප එකතුවක් පහතින් බලන්න.

 Image0000421

Image0000226

Image0000717

Image0001110

Image000148

Image000168

Image000186

Image000196

Image000206

Image000244

Image000323

Image000254

Image000363

Leave a comment

 

ld add copy

Connet With Us