දෙරණ TV මිස් ශ්‍රී ලංකා මිහිකත කිරුළ ඉමායාට

Sunday, 03 August 2014 16:34

දෙරණ වීට් මිස් ශ්‍රී ලංකා මිහිකත රූප රාජිණි කිරුළ මෙවරත් අති උත්කර්ෂවත් අන්දමින් වස්ගඩුව සිට්ට්‍රස් හෝටල් ශ්‍රවණාගාරයේදී පැවැත්විණි.

පහලොස් දෙනෙකුගෙන් යුත් රූප සුන්දරියන් පිරිසක් මෙවර අවසාන වටය සඳහා තරඟ වැදුණු අතර එයින් දෙරණ වීට් මිහිකත කිරුළ හිමිකර ගැනීමට සමත්වුයේ ඉමායා ලියනගේ මෙනවිය විසින්ය.

මේ සඳහා 2013 මිස් අර්ත් එයාර් කිරුළ දිනු කාර්ටියා වැග්නර් ද සහභාගී වී සිටියාය. ‍

DEV 0064 copy

DEV 0233 copy

DEV 0454 copy

DEV 0472 copy

DEV 0504 copy

DEV 0516 copy

DEV 0558 copy

DEV 8972 copy

DEV 9041 copy

DEV 9069 copy

DEV 9136 copy

DEV 9193 copy

DEV 9207 copy

DEV 9231 copy

DEV 9277 copy

DEV 9306 copy

DEV 9371 copy

DEV 9396 copy

DEV 9407 copy

DEV 9437 copy

DEV 9458 copy

DEV 9474 copy

DEV 9503 copy

DEV 9528 copy

DEV 9534 copy

DEV 9553 copy

DEV 9558 copy

DEV 9560 copy

DEV 9569 copy

DEV 9612 copy

DEV 9634 copy

DEV 9691 copy

DEV 9692 copy

DEV 9766 copy

DEV 9854 copy

DEV 9869 copy

DEV 9903 copy

DEV 9920 copy

DEV 9934 copy

DEV 9949 copy

DSC 0040 copy

 

Leave a comment

 

ld add copy

Connet With Us